Fuu
 Om Det faglige udvalg for finanssektoren
 Kontakt os
 Lærepladser
 Løn- og ansættelsesvilkår
 Uddannelsesaftaler

ophævelse

En uddannelsesaftale er en bindende aftale, der ikke umiddelbart kan ophæves. I den aftalte prøvetid på 3 måneder kan både arbejdsgiver og elev ensidigt ophæve uddannelsesaftalen uden varsel. Efter prøvetiden kan en uddannelsesaftale kun ophæves, hvis der gensidigt er enighed om at ophæve aftalen. Hvis en af parterne ensidigt kræver uddannelsesaftalen ophævet kan dette ske, hvis en af parterne kan dokumentere en væsentlig misligholdelse af uddannelsesaftalen. I så fald forelægges sagen til behandling i Det faglige udvalg, der skal søge at tilvejebringe et forlig mellem parterne. Hvis Det faglige udvalg ikke opnår forlig om sagen, kan tvisten indbringes for et såkaldt tvistighedsnævn der træffer den endelige afgørelse.

I den finansielle sektor er parterne enige om, at det fagretlige system lokalt med tillidsmanden og den lokale leder hhv. de faglige organisationer, der repræsenterer arbejdsgiver og arbejdstager, med fordel kan inddrages først for at finde lokal løsning.

Ophævelse af uddannelsesaftale forudsætter enighed og/eller godkendelse.

Blanket til ophævelse af uddannelsesaftale www.uvm.dk

Uddannelsesaftaler
Ȯndringer i uddannelsesaftaler
»Afkortning i uddannelsestid
»Forlængelse af uddannelsestid
»Fritagelse fra dele af uddannelsen
»Ophævelse af uddannelsesaftale
Det faglige udvalg for Finanssektoren l Amaliegade 7 l 1010 København K l Telefon 3370 1000 l mail@fuu.dk
Forside / Om Det faglige udvalg for finanssektoren / Kontakt os / Praktikvirksomheder / Uddannelsesaftaler